ربات دلتا

ربات های سری و موازی

ربات های سری شایع ترین ربات ها هستند. آنها از مجموعه ای از اتصالات تشکیل شده اند که از پایه به ابزار ربات انتقال پیدا خواهند کرد. وتمام درجات آزادی آن پشت سر هم می باشند و به هم پیوسته اصطلاحا هستند از این رو …